C.S.R.G. VERA EN SSR-REÜNISTENKRING GRONINGEN

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

verawapen_2buniemaagd_ssr_1aAb-actiaat: J. Smit

Kraneweg 80, 9718 JV Groningen

tel. 050 - 313.19.50

e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

                                           website: www.csrgvera.nl


 

VERA-Reünistenkring                                                                                                 SSR-Reünistenkring Groningen

 

 

Groningen, 11 juni 2021

 

Amica, amice,

 

In een op 5 mei 2021gedateerd rondschrijven deden we verslag van de vier bijeenkomsten in 2020 en deelden we onze plannen mee voor vier bijeenkomsten in 2021. Nu wordt U uitgenodigd voor de honderd zes en zestigste bijeenkomst van onze kring.

Zoals U weet is dit een wandeling door de stad Groningen, op woensdag 23 juni 2021, vanaf 14.30 uur, onder leiding van onze preses, drs. P.J.E. Bootsma, schoolleider in ruste te Groningen, met als thema:

 

Wat herinnert in onze stad aan de Groningse humanisten van de 15e en 16e eeuw?

 

Amice Pieter Bootsma (1941, sociale geografie 1959, SAPEDUR) is U bekend. Ten overvloede: hij was preses van het Corpsbestuur 1962 – 1963. Hij was sinds 1965 leraar aardrijkskunde aan, en vanaf 1977 rector van het Wessel Gansfort-College te Groningen. Van 2000 tot 2003 was hij voorzitter van de Algemene Directie van de overkoepelende Christelijke Scholengemeenschap te Groningen. Direct na zijn afscheid daar werd hij op 27 november 2003 voorzitter van onze kring! Op de 26e vergadering, op 7 oktober 1991, had hij ons al toege­sproken over “De tegenwoordige onderwijspolitiek. – Voorwerp van aanhoudende zorg.” De 104e bijeenkomst, op 22 mei 2008, was een wandeling onder zijn leiding vanuit de Nieuwe Kerk door de 17e eeuwse uitleg aan de noordzijde van de middeleeuwse vestingstad Groningen. Op de 127e vergadering, op 17 januari 2013, sprak hij over “Cultuurwaarden en stedelijke ontwikkeling. Over de bestemmingsplannen van de stad Groningen.” Bij de 144e bijeenkomst, op 30 mei 2016, leidde hij een W.F.Hermans-wandeling.

Namen van de Groningse humanisten zijn: Wessel Gansfort, Rudolf Agicola, Goswinus van Halen, Regnerus Predinius en Albert Hardenberg. Amice Bootsma zal ons voeren langs hun sporen in onze stad. Ook de relatie met de Groninger Universiteit komt aan bod.

Ik zal kort aangeven hoe bij mijn basisvorming op de school met de bijbel in Kielwindeweer (gemeente Hoogezand), tijdens en na de oorlog, Rudolf Agricola en Wessel Gansfort ter sprake kwamen. Van klas 1 tot en met 6 hoorden we steeds de bijbelverhalen. Die gaven het centrale overzicht over leven en geschiedenis. Inclusief schepping, prehistorie (hunebedden, tempels, piramiden), Azië (Babel, Ninevé), Afrika (Egypte, moren) en de klassieke wereld (Athene, Rome). In de derde klas begon, naast de aardrijkskunde van Nederland ook de vaderlandse geschiedenis. Vanaf de vijfde klas kwam de hele wereld in beeld (wereldkaart) en werd de geschiedenis van kerk en zending besproken. Daar werd ook aandacht besteed aan Rudolf Agricola en Wessel Gansfort. Die werden samengenomen met Johannes Hus in Praag, Geert Grote in Deventer (‘de broeders des gemenen levens’) en Thomas à Kempis in Zwolle. Ze heetten toen: voorlopers van de kerkhervorming! (Ik herinner me niet of Erasmus ook met deze eretitel werd aangeduid.) Want de echte heilsgeschiedenis werd uiteraard toegelicht met de levensverhalen van Luther, Calvijn en Zwingli. Dit leidde meteen tot een integratie met de vaderlandse geschiedenis, want daar stond natuurlijk centraal de tachtigjarige oorlog en de band van God, Nederland en Oranje, ‘het drievoudig snoer, dat niet licht verbroken wordt’. Bob Dylan beschreef dit later als de beleving van de eigen geschiedenis ‘with God on our side’.

Amice Bootsma heeft zich, mede geïnspireerd door de naam van zijn school, wél intensief bezig-gehouden met de levens en gedachten van de Groningse humanisten. Die bevindingen kleuren zijn toelichtingen. Om die te kunnen beluisteren moet de groep helaas beperkt worden tot twintig deelnemers. U kunt zich uiterlijk maandag 21 juni 2021 ’s middags 12 uur bij de fiscus, amice Tabe Riedstra, aanmelden. Na lezing van de uitnodiging drukt U op de antwoordknop en U schrijft Uw naam en telefoonnummer, plus eventueel de naam en het telefoonnummer van Uw introducee. Als U de uitnodiging per post ontvangt moet U zich opgeven via Tabe’s mobiele telefoonnummer 06 380 897 57. Wie zich opgegeven heeft krijgt tijdig bericht van ons of er wel of geen plaats is in de groep. Het criterium is het tijdstip van opgave.

Om 14.30 uur verzamelt de groep zich bij de achteringang van de Martinikerk (ten Noorden van het koor, tegenover het Provinciehuis). De wandeling duurt ongeveer twee uur. Wegens de onzekere corona-tijden wordt U verzocht een mondkapje ter beschikking te hebben.

Niet-stadjers kunnen hun auto kwijt in de parkeergarage onder het Forum, van de diepenring te bereiken via Sint-Janstraat en Schoolstraat. Ook kunnen ze gebruik maken van de P&R-terreinen bij de ingangen van de stad.

Onze verder geplande activiteiten:

167. Woensdag 1 september 2021; 14.30 uur. Amice Rienk Bijma (1950, Nederlands 1967 DORSEQUA, THABOERA) publiceerde in 2019 een fors boek “Een Deftig Huys met een fraay Hoff. De geschiedenis van een oud Gronings huis en het omringende havenkwartier.” Dit gaat natuurlijk over het pand Zoutstraat 16, waar hij samen met amice Johan Jeltema woont, en waar we op maandag 13 mei 2013 werden ontvangen, waar we een aantal begeleide rondgangen door huis en hof konden maken, waar ons een concert werd aangeboden, en waar we een zeer vroeg stadium van het boek hoorden. Het boek zal ons nu worden gepresenteerd. We zullen weer in het koetshuis worden ontvangen. Het adres van het koetshuis is Noorderhaven 53. Bij de excursie kan nu meer aandacht aan het (hortus- en) havenkwartier worden besteed.

168. Dinsdag 5 oktober 2021; 20 uur. Nu weer zoals gebruikelijk in het Gorechthuis. Amice Jaap de Vlas (1946, biologie 1964, PERALCO) zal spreken over: De effecten van bodemdaling op wadplaten en kwelders, - met enkele opmerkingen over de rol die wetenschappelijke gegevens hebben gespeeld in de politieke besluitvorming over gaswinning in het Waddengebied. Amice de Vlas heeft een interessante achtergrond bij dit onderwerp. Na zijn promotie over leven op de zeebodem in 1985 is hij zowel in dienst geweest bij het ministerie van Landbouw en Visserij als bij Rijkswaterstaat.

169. Donderdagmiddag 18 november 2021; 14.30 uur. Gorechthuis. Voor deze bijeenkomst is nog geen afspraak met een spreker gemaakt.

Met de heer O. Veling van het Gorechthuis zijn voor 2022 de volgende vergaderdata afgesproken:

woensdagmiddag 26 januari 14.30 uur            dinsdagavond 22 maart 20.00 uur

woensdagavond 18 mei 20.00 uur                     dinsdagavond 11 oktober 20.00 uur

Sinds de rondzendbrief van 5 mei bereikten ons de volgende overlijdensberichten uit de VERA-kring:   (® = lid van de reünistenkring;   * = lid geweest)

op 15 december 2020 amica Fenna Hekma (1961 medicijnen te Groningen

op 11 mei 2021 amica Biny van der Zee – Muntingh te Groningen    *,    echtgenote van amice Martin G. van der Zee (medicijnen 1947) overleden op 20/7/2019  *

Ook deze berichten zijn ter inzage op de vergaderingen 167 en 168.

We hopen, naar ik aanneem met u, dat de geplande bijeenkomsten zullen kunnen doorgaan. We kunnen daar, in ons kleine hoekje op bescheiden wijze, aan bijdragen door ons aan de coronamaatregels te houden. We wensen u daarbij sterkte toe.

Met amicale groet, namens het bestuur,

J. Smit, h.t. ab-actis.