C.S.R.G. VERA EN SSR-REÜNISTENKRING GRONINGEN

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte

Privacybeleid van de

Kring Groningen van de Reünistenorganisatie der Societas Studiosorum Reformatorum

(hierna afgekort met SSR).

1.De vereniging heeft als naam: “Kring Groningen van de Reünistenorganisatie der SSR” (hierna te noemen de Kring). De Kring is niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft geen statuten en geen huishoudelijk reglement.

2.Het doel van de Kring is het verstevigen van de onderlinge band tussen de leden van de Kring onderling en met de oud-leden van de (inmiddels opgeheven) Groningse studentenvereniging C.S.R.G. "Veri Et Recti Amici" (hierna te noemen VERA). Daartoe organiseert de Kring lezingen voor de leden en voor door de leden uitgenodigde belangstellenden. De lezingen worden verzorgd door eigen leden van de Kring of oud-leden van VERA. Uitgenodigd worden tevens oud-leden van VERA die tegelijkertijd met de spreker lid zijn geworden van VERA en woonachtig zijn in de drie noordelijke provincies van Nederland. Een mogelijkheid is ook het organiseren van excursies.

3.Lid van de Kring zijn zij die zich hebben aangemeld en die:

 • lid zijn geweest van één van de bij de SSR aangesloten studentenverenigingen van een Nederlandse universiteit. Het merendeel van de leden is lid geweest van VERA.
 • lid zijn geweest van de Groningse studentenvereniging "Hendrik de Cock".
 • gestudeerd hebben aan de Groningse Universiteit of de Vrije Universiteit Amsterdam.
 • partners van bovengenoemde leden.

Door lid te zijn van de Kring geeft iemand toestemming om zijn of haar persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken en te publiceren, inclusief de gegevens zoals deze zijn vermeld op de website.

4.De fiscus van de Kring is tevens beheerder van het adressenbestand van de leden van de Kring en de laatst bekende adressen van de oud-leden van VERA die niet lid zijn van de Kring. De fiscus is te bereiken via zijn adres: Tabe Riedstra, Eliza Posthumastrjitte 18, 9061 DC Gytsjerk, tel. 058-256.30.24, Mail: taberiedstra at hotmail.com.

5.Van de leden van de Kring wordt geadministreerd:

 • Naam (van vrouwelijke leden hun meisjesnaam), voornaam, adres, postcode en woonplaats.
 • Telefoonnummer, eventueel ook mobiel en mailadres.
 • Jaar van aankomst bij VERA of een soortgelijke vereniging.
 • Studierichting(en) en dispu(u)t(en).
 • IBAN-rekeningnummers in verband met de contributiebetaling. Deze gegevens zijn van belang voor de fiscus om de jaarlijkse contributie te kunnen innen.

Van overleden leden blijft de naam, laatst bekende adres, jaar van aankomst, studierichting, dispuut en overlijdensdatum geadministreerd.

 6.De leden worden voor een bijeenkomst uitgenodigd door middel van een convocaat dat door de ab-actis wordt opgesteld. In dit convocaat zijn vermeld de datum van de eerstvolgende bijeenkomst, de naam en overige relevante gegevens van de spreker, de titel van de lezing en -indien reeds bekend- de data, de spreker(s) en het onderwerp van de daarop volgende bijeenkomsten.

Tevens wordt daarin vermeld welke leden van de Kring en ook welke oud-leden van VERA (voorzover bekend) zijn overleden.

7.De fiscus verstuurt dit convocaat, zo nodig tezamen met overige van belang zijnde documenten (zoals acceptgiroformulier dan wel nota voor het betalen van de contributie) zoveel als mogelijk is per e-mail naar de leden van de Kring en eventueel oud-leden van VERA. Ontvangers van de bescheiden per e-mail gaan er in beginsel mee akkoord dat bij de toezending behalve hun e-mail adres ook de e-mail adressen van een aantal andere leden van de Kring zichtbaar is. Leden die hiermee niet akkoord kunnen gaan dienen dit te melden. Zij zullen dan het convocaat afzonderlijk toegezonden krijgen. 

Indien geen e-mail bekend is wordt dit per post toegestuurd.

8.Van oud-leden van VERA die niet lid zijn van de Kring (ook zij die inmiddels zijn overleden) wordt geadministreerd:

 • De laatst bekende gegevens zoals hiervoor aangegeven onder punt 5 bij de leden van de Kring, met uitzondering van de IBAN-rekeningnummers.

9.Deze gegevens zijn vastgelegd op de computer van de fiscus in een EXCEL-bestand. De overige bestuursleden hebben de beschikking over een uitgeprint exemplaar van deze gegevens met uitzondering van de IBAN-rekeningnummers. Van tijd tot tijd ontvangen zij een bijgewerkte versie. Een exemplaar daarvan ligt op een bijeenkomst van de Kring ter inzage voor de aanwezigen.

10.Gegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties, maar op verzoek wel aan coördinerende leden van de Kring of oud-leden van VERA die het plan hebben een activiteit (bijvoorbeeld een reünie) te organiseren voor een bepaalde ledengroep van de Kring of van VERA, zoals een jaargroep of een dispuut.

11.De Kring heeft een eigen website onder de naam "www.csrgvera.nl". Deze website is beveiligd wat te zien is aan "https// " In de website wordt o.a. opgenomen:

 • Naam, voornaam, jaar van aankomst bij VERA of een soortgelijke vereniging, de studierichting en het dispuut van de leden van de Kring. Niet opgenomen worden de overige gegevens die bekend zijn. Tevens deze gegevens van nieuwe leden. Doel van deze vermelding is oud-leden van VERA (die de website bezoeken) te enthousiasmeren voor de Kring en daarvan lid te worden. De aanleiding daartoe kan zijn dat een bekende (bijvoorbeeld jaargenoot of dispuutgenoot) reeds lid is van de Kring.
 • Voorzover bekend, wanneer de komende bijeenkomst(en) zijn van de Kring en (indien bekend) wie de spreker(s) is(zijn) en welk onderwerp. Wat betreft de spreker(s) zijn ook relevante gegevens vermeld.
 • De gehouden lezingen door de Kring: de datum, de naam van de spreker met zijn of haar studierichting en jaar van aankomst en de titel van de lezing.
 • Het verzonden convocaat voor de eerstkomende (of laatste) bijeenkomst en de daaraan voorafgaande bijeenkomst.
 • Indien gewenst, gegevens omtrent activiteiten die een bepaalde ledengroep van de Kring of van VERA (jaargroep of dispuut) wil organiseren.
 • Diverse van belang zijnde gegevens die als doel hebben het doel en de organisatie van de Kring te bevorderen.

12.Een lid van de Kring en ook een oud-lid van VERA kan bij de fiscus een verzoek      indienen om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Indien totale verwijdering wordt verlangd door een lid van de Kring dan houdt dit tevens beëindiging van het lidmaatschap in. Verwijdering uit de website is mogelijk, terwijl de persoon lid blijft van de Kring. Uitgeprinte exemplaren van de persoonsgegevens worden niet gewijzigd.

13.Dit Privacybeleid-document wordt gepubliceerd op de website van de Kring. Het Privacybeleid kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden meegedeeld op de website van de Kring.