C.S.R.G. VERA EN SSR-REÜNISTENKRING GRONINGEN

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

VERA – Geschiedenis

Guldenstraat Groningen1899 Op 14 februari wordt in Groningen (in de Guldenstraat) door 9 studenten een kerkelijke debating-club opgericht met als zinspreuk Veri Et Recti Amici. Jan Ronda is de eerste praeses. De “roepnaam” wordt VERA. Slechts leden van de Gereformeerde Kerken kunnen lid zijn.
1901 VERA verliest zijn kerkelijke grondslag in navolging van de Unie “Hendrik de Cock”, een soortgelijke studentenvereniging in Leiden. VERA wordt interkerkelijk en baseert zich op “De Drie Formulieren van Enigheid”. Orthodoxe hervormden en christelijke gereformeerde studenten kunnen nu ook lid worden.
1913 Op 24 januari wordt “de Groningse afdeling van de SSR” officieel geïnstalleerd; op 12 maart wordt de debating-club VERA officieel opgeheven. Ook al is VERA als zodanig opgeheven; als “roepnaam” zal VERA worden aangehouden als de Groningse afdeling van de SSR wordt bedoeld.
1920 Het Gronings Studentencorps "Vindicat atque Polit" probeert VERA in te lijven als onderdeel van het Corps. VERA weigert.

In de periode tot 1920 heeft VERA zijn leden geholpen de spanningen tussen geloof en wetenschap op te lossen. De leden werden gevormd tot serieuze, sobere en ingetogen mensen met weinig affiniteit tot de traditionele studentikoosheid. Na de toetreding tot de SSR wordt VERA studentikozer, maar begint ook de verzuiling. Tijdens de jaren van de eerste wereldoorlog wordt de rol van kerk en religie binnen VERA steeds groter.

1921 Het eerste vrouwelijke VERA-lid: Mej. J. Boësscher.
1923 Na zijn afstuderen wordt Jelle Berg benoemd tot erelid van VERA.CAINASAPEDUR
1924 De disputen AMABO, CAINA en SAPEDUR worden opgericht. De VERA-kleuren worden oranje en donkerblauw de kleuren van de noordelijke stadhouder Willem Lodewijk.
1925 Op 18 maart wordt een “ontgroeningsreglement” vastgesteld. In het zalencentrum “Concerthuis” wordt de eerste VERA-kamer in gebruik genomen.
CantemusHet ConcerthuisEr komt een Cantemus en er komen de VERA-baretten.Het Io Vivat
1926 Het “Concerthuis” wordt verlaten; VERA komt bijeen in Hotel “Victoria”.
1927 Het meisjesdispuut ZAGENA wordt opgericht.
1931 In november wordt de Sociëteit in de Stoeldraaiersstraat in gebruik genomen. (tot 1937).
Logo van SISSA1932 Vindicat probeert opnieuw VERA in te lijven, maar ook deze poging mislukt.
1936 De eerste subvereniging, de schaakclub S.I.S.S.A., wordt opgericht; spoedig gevolgd door andere subverenigingen.

In de periode tot de tweede wereldoorlog wordt VERA gekenmerkt door een behoorlijke groei wat blijkt uit de in gebruik name van steeds grotere VERA-ruimten en de oprichting van een aantal disputen en subverenigingen. De sfeer wordt gekenmerkt door een bloeiende amicitia en een relatieve vrijheid van gedrag maar ook door een geestelijk isolement en een zekere wereldvreemdheid.

1941 Op 1 november heft de vereniging zich op en gaat illegaal verder als “catechisatieclub”.
1943 De meeste VERA-leden duiken onder; de VERA-brieven vormen een belangrijke bron van contact.
1944 De vereniging houdt ook de facto op te bestaan.

In de tweede wereldoorlog hebben een aantal VERA-leden krachtig verzet gepleegd. Vier VERA-leden zijn daarbij omgekomen: Reint Dijkema, Piet Gootjes, Roelof Kars v.d. Bergh en Bote v.d. Wal.

1945 De Groningse afdeling van de SSR wordt omgedoopt tot “Corpus Studiosorum Reformatorum Groningae Veri Et Recti Amici”, kortweg CSRG VERA, of gewoon VERA.
Het VERA-orgaan, als opvolger van de VERA-brieven ontstaat.

vera_socmesdag_1akleinOp 13 juli wordt de sociëteit in de H.W. Mesdagstraat 28 in gebruik genomen.
1946 Discussies over de grondslag naar aanleiding van de Vrijmaking.
De Academische Senaat erkent VERA de facto door haar uit te nodigen voor een academische plechtigheid.
1947 De disputen ICHNATON, DORSEQUA, TUDUCA en CONISA worden opgericht.
Een aantal VERA-leden treedt uit en richt de studentenvereniging “Hendrik de Cock” op.
1949 De VERA-mensa ontstaat.
1950 Als onderdeel van de ontgroening stelt VERA het kaalknippen van eerstejaars in.
1951 De sociëteit wordt te klein en er wordt gekeken naar een nieuwe behuizing. De “Stichting Sociëteitsfonds VERA” (SSF) wordt opgericht.
1953 Opnieuw grondslagdiscussies; VERA geeft een eigen inhoud aan de Moderamenverklaring van de SSR: VERA acht zich “verbonden met” in plaats van “gebonden aan” de grondslag.
1954 VERA krijgt een eigen wapen en een eigen vaandel.
De VERA-mensa houdt op te bestaan.
1955 De SSF koopt het pand Oosterstraat 44 met het doel daar een sociëteit te vestigen.

In de eerste jaren na de tweede wereldoorlog maakt VERA een onstuimige groei door en ontwikkelt het zich tot een volwaardige studentenvereniging als onderdeel van de SSR. Wel wordt door steeds weerkerende grondslagdiscussies de band met de SSR losser.

1956 De sociëteit in de H.W. Mesdagstraat wordt verlaten.
Op 18 oktober wordt door het erelid Jelle Berg de nieuwe sociëteit PNYX (genoemd naar de heuvel in Athene waar de Atheners ter volksvergadering kwamen) in de Oosterstraat geopend. De norm wordt “Corpswaardigheid”.

1957 In de sociëteit wordt een nieuwe VERA-mensa gevestigd.
De eerste VERA-almanak wordt gemaakt.
De toneelgroep “En Ronde” wordt opgericht.
1958 De eerste MO-studenten worden als lid van VERA toegelaten.
1960 VERA groeit sterk; heeft nu circa 350 leden; het dispuut ZAGENA wordt gesplitst in GIOCA, JACKEMAR en EFORA.
1961 De disputen ASKORE, CORONA en PERALCO worden opgericht.
VERA is tegen de grondslagwijziging van de SSR.
1962 Het STER-plan wordt ingevoerd waarbij meer en meer de nadruk komt te liggen op de dispuutsfunctie.
De Algemene Corpsvergadering wordt het Corpsparlement.
Het begin van de lezingen-cycli. Deze hebben een grote uitstraling en worden gedeeltelijk in boekvorm uitgegeven.
Er komen aparte dispuutshuizen.
1964 VERA opent een nieuwe mensa, die gedeeltelijk “open” is.
1966 De grondslag-omschrijving wordt gewijzigd in “de traditie der Christenheid, zoals die heeft doorgewerkt…”.
1967 Het kaalknippen wordt afgeschaft.
1968 De groentijd is op voet van gelijkheid; de kledingregels verdwijnen; het meisjesdispuut ZAGENA wordt opgeheven, de disputen worden gemengd, waardoor nieuwe disputen ontstaan: MUZENY, LIMERA en THABOERA.
1969 Er wordt gediscussieerd of VERA al dan niet een “open vereniging” moet worden.
1970 De “Openheid-motie” wordt aangenomen. Het is het einde van VERA als studentenvereniging.

De periode na de tweede wereldoorlog tot 1970 kenmerkt zich door een grote bloei van VERA, maar daarna ook door het feit dat de ontzuiling en deconfessionalisering hun intrede deden. Onder invloed hiervan en het ontstaan van het nieuwe type student hebben er toe geleid dat VERA zich meer en meer open stelde. De aloude amicitia onder studenten werd uitgestrekt naar alle jongeren.

1971 De statuten worden gewijzigd. Het “C.S.R.G. VERA” gaat “Jongerenvereniging Vera” heten. Er is geen grondslag meer, maar een aantal “uitgangspunten” waarin overigens de oude VERA-waarden wel te herkennen zijn.
HBO-ers en “werkende jongeren” kunnen lid worden.
1974 De “Jongerenvereniging Vera” wordt het nog niet gesubsidieerde “Jongerencentrum Vera”.
1976 Het ene na het andere dispuut wordt opgeheven; de laatste drie overgebleven disputen (THABOERA, KIBBELKOELE en CONISA) fuseren tot AGIANA.
1978 Het Jongerencentrum krijgt subsidie.
1980 Het Jongerencentrum wordt een “Gedoogcentrum” en gaat soft-drugs verkopen met een eigen “huisdieler”.
De cultuur van het gesproken en geschreven woord wordt vervangen door de cultuur van muziek en beeld (films, popconcerten en zeefdrukken). De bezoekers zijn niet meer de studenten, maar vooral jongeren.
1986 Het “jongerencentrum Vera” wordt “Vera, club for the International Pop Underground” en organiseert in die hoedanigheid veel pop-concerten.
1998 Het krijgt de kwalificatie “Beste Poppodium van Nederland”.

Alle voorgaande gegevens zijn ontleend aan het boek van P.A.J. Caljé “VERA: Vorming en Vriendschap”, met als ondertitel “1899 – 1974, 75 jaar gereformeerd studentenleven” (ISBN 90 6247 302 4). Dit boek is geschreven naar aanleiding van het 18e lustrum van de C.S.R.G. VERA en georganiseerd door de kring Groningen van de Reünistenorganisatie van de SSR. Een ieder die meer wil weten over de geschiedenis van VERA en de achtergronden wordt aangeraden dit boek te lezen.