C.S.R.G. VERA EN SSR-REÜNISTENKRING GRONINGEN

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Verslag over 2020

 

Door de Corona-perikelen was het bestuur begin dit jaar niet in staat op een ledenbijeenkomst verantwoording af te leggen voor de financiële gang van zaken over het verenigingsjaar 2020. Het bestuur heeft toen besloten aan alle leden de financiële stukken digitaal, dan wel per post toe te zenden. De leden hebben deze stukken eind januari ontvangen. Aangezien de fiscus geen aanmerkingen of vragen heeft ontvangen gaat het bestuur er van uit dat de stukken over 2020 zijn goedgekeurd.

Ondanks de Corona-perikelen zijn we in 2020 toch nog 4 keer bij elkaar gekomen, zij het met in achtneming van het Corona-protocol. Het belangrijkste gevolg daarvan was dat er minder leden bij elkaar konden komen dan in normale omstandigheden het geval is. 

Het jaar 2020 eindigden we met een positief resultaat van ruim € 1.700. De oorzaak is met name te vinden in het veel lagere bedrag aan consumpties door het kleiner aantal leden dat aanwezig kon zijn. Het overschot is toegevoegd aan de algemene reserve, die eind 2020 ruim € 5.000 bedraagt.

De hoogte van deze algemene reserve is voor het bestuur aanleiding om voor het jaar 2021 af te zien van de contributieheffing. Te meer omdat ook voor een deel van 2021 de Corona-perikelen nog niet voorbij zullen zijn. 

      

Aan het begin van 2020 bedroeg het aantal leden 215.

Het aantal leden dat zich in 2020 nieuw heeft aangemeld is 7.

Het aantal leden dat is uitgeschreven in 2020 is 6; 1 van hen is in 2020 overleden.

Het aantal leden van onze kring bedroeg eind 2020 derhalve 216.

 

Tabe Riedstra

h.t. fiscus