C.S.R.G. VERA EN SSR-REÜNISTENKRING GRONINGEN

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

verawapen_2buniemaagd_ssr_1aAb-actiaat: J. Smit

Kraneweg 80, 9718 JV Groningen

tel. 050 - 313.19.50

e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  website: www.csrgvera.nl

VERA-Reünistenkring                     SSR-Reünistenkring Groningen

 

Groningen, 24 augustus 2021

Amica, amice,

Op 23 juni 2021 leidde amice Pieter J.E. Bootsma, onze preses, 16 VERA-reünisten langs wat in de stad Groningen herinneringen oproept aan de Aduarder Kring, de Groningse humanisten: in Martinikerk, Walburgplein, Prinsenhof, Provinciehuis, Martinitoren, Rode Weeshuis en Universiteits-gebouw werden grafschriften vertaald, brieven geciteerd, gedichten voorgelezen. Wegens corona waren de ramen in de aula van Johan Dijkstra niet van binnen te bekijken. Daar wordt de Aduarder Kring als voorganger van de universiteit gezien: zo speelt Rudolf Agricola op het orgel, Goswinus van Halen bedient de blaasbalg en Wessel Gansfort hanteert de bijbel. Ook las Pieter een deel voor van de door Ubbo Emmius opgestelde Stichtingsacte van onze universiteit uit 1614. De wandeling werd afgesloten in café Mr. Mofongo aan de Broerstraat.

Nu wordt U uitgenodigd voor de honderd zeven en zestigste vergadering van onze kring, die zoals U weet gehouden zal worden op woensdag 1 september 2021 om 14.30 uur. De ontvangst met koffie en thee is in een afzonderlijke ruimte op het adres Noorderhaven 55, Groningen, dus niet in de Zoutstraat. Aansluitend wordt de lezing gehouden in het koetshuis. Aanmelding a.u.b. op de hierna aangegeven wijze.

 

R. Bijma, leraar Nederlands in ruste te Groningen, zal ons dan zijn in 2019 verschenen boek presenteren:

Een Deftig Huys met een fraay Hoff.

De geschiedenis van een oud Gronings huis en het omringende havenkwartier.

Amice Rienk Bijma (1950, Nederlands 1967, DORSEQUA, THABOERA) beschrijft in dit boek de geschiedenis van het pand Zoutstraat 16 (nu bekend onder de naam ‘Zelfs vindt de mus’), waar hij, net als zijn partner amice Johan Jeltema (1942, theologie 1960, CAINA, CORONA) eerst van de gemeente een studentenkamer huurde. In 1978 konden ze het pand kopen van de gemeente Groningen (die bezat het pand omdat het van 1904 tot 1947 de directeurswoning van de bank van lening was). Daarna maakten ze meer werk van het restaureren van huis en hof, van het uitzoeken van de geschiedenis van pand, omgeving en bewoners.

Amice Bijma beschrijft hoe in de vroege zeventiende eeuw door een eenmalige stadsuitbreiding vooral in noordelijke en oostelijke richting de oppervlakte van de vesting Groningen verdubbelde. Vervolgens maakt hij duidelijk hoe de ontwikkeling van het gebied nabij de stadswal ten noorden van de Noorder-haven bepaald werd door de nabijheid van die haven. Het karakter van het gebied veranderde sterk in de tweede helft van de 19de eeuw. De vesting Groningen werd ontmanteld, het Eemskanaal kwam tot stand en na het graven van de Oosterhaven beschikte Groningen over een tweede zeeweg.  

Amice Bijma heeft veel archiefwerk gedaan. Hij is er in geslaagd complete bewoningsgeschiedenissen te construeren en geschiedenissen van bedrijven. Als eerste “Het hof in de Spinhuisstraat (= Zoutstraat)” van 1667 tot 1730. Dan het nu bestaande pand Zoutstraat 16 van 1733 tot heden. Verder in het wijkje: de zoutziederij 1658 – 1898; de suikerraffinaderij 1733 – 1847; de scheepswerf, eerst van de West-Indische Compagnie 1634 – 1886; het spinhuis = provinciaal tuchthuis 1664 – 1903; en van 1904-1947 de gemeentelijke Bank van Leening.

Steeds weet amice Bijma mooie verhalen, foto’s of advertenties uit de archieven of van familieleden op te duikelen. Als bij voorbeeld een vroegere bewoner schilder was, worden nog bestaande schilderijen opgespoord en gedocumenteerd en zelfs zo mogelijk aangekocht om ze in het huis te exposeren.

Aanmelding: U kunt zich uiterlijk zaterdag 28 augustus 2021 ’s middags 12 uur bij de fiscus, amice Tabe Riedstra, aanmelden. Er is ruimte voor maximaal dertig personen. Wilt U deze lezing bijwonen, dan beantwoordt U deze mail. U noteert in Uw antwoordmail Uw naam en telefoonnummer, en eventueel de naam en het telefoonnummer van Uw introducé(e). Als U de uitnodiging per post ontvangt, dan kunt U zich opgeven via Tabes mobiele telefoonnummer 06 380 897 57. Wie zich opgegeven heeft krijgt tijdig bericht van ons of er wel of geen plaats is. Het criterium is het tijdstip van opgave.

Niet-stadjers kunnen hun auto kwijt in de parkeergarage onder de Ossenmarkt. Ook kunnen ze gebruik maken van de P&R-terreinen bij de ingangen van de stad. Inloop 14.30 uur. Aanvang lezing 15.00 uur.

Onze verder geplande activiteiten:

168. Dinsdag 5 oktober 2021; 20 uur. Nu weer zoals gebruikelijk in het Gorechthuis. Amice Jaap de Vlas (1946, biologie, 1964, PERALCO) zal spreken over: De effecten van bodemdaling op wadplaten en kwelders, - met enkele opmerkingen over de rol die wetenschappelijke gegevens hebben gespeeld in de politieke besluitvorming over gaswinning in het Waddengebied. Amice de Vlas heeft een interessante achtergrond bij dit onderwerp. Na zijn promotie over leven op de zeebodem in 1985 is hij zowel in dienst geweest bij het ministerie van Landbouw en Visserij als bij Rijkswaterstaat.

169. Donderdagmiddag 18 november 2021; 14.30 uur. Gorechthuis. Dan komt amice Anne F. van Veenen (1941, filosofie in de theologische faculteit 1960, TUDUCA), socioloog in Capelle aan den IJssel. Hij was lange tijd directeur van het Instituut Opbouwwerk Rotterdam. Nu redigeert hij de website https://opbouwwerkinrotterdam.nl , waarin 50 jaar opbouwwerk wordt geëvalueerd. Het gaat over overheidsbeleid, bevolkingsgroepen, woningbouw, belangenbehartiging, stadsvernieuwing. Het viel me op, hoe vaak ontwikkelingen in Rotterdam parallel lopen met wat ik me uit Groningen herinner.

 

Met de heer O. Veling van het Gorechthuis zijn voor 2022 de volgende vergaderdata afgesproken:

woensdagmiddag 26 januari 14.30 uur                 dinsdagavond 22 maart 20.00 uur

woensdagavond 18 mei 20.00 uur                          dinsdagavond 11 oktober 20.00 uur

donderdagmiddag 23 november 14.30 uur

 

Sinds de uitnodiging van 11 juni bereikten ons de volgende overlijdensberichten uit de VERA-kring:   (® = lid van de reünistenkring;   * = lid geweest)

op 11 juni 2021 amice Jan F. Groeneveld (1957 medicijnen) te Emmen. Hij was Corpspreses 1960-61

op 17 juli 2021 amice Henk Jan Huisjes (1953 medicijnen) te Haren. Hij was SB-preses 1955-56 en       sprak op 28 september 1992 over ‘Medisch onderwijs tussen Hippocrates en Galilei’ (beroep versus wetenschap)    ®

op 1 augustus 2021 amice Hans J. Morssink (1970 chemie) te Engelbert. Hij was wethouder in Groningen en Leek

op 7 augustus 2021 amica Anneke E. van de Kerk – Wessels (1956 psychologie) te Maasland. Zij was ab-actis van het SB 1958-59

op 18 augustus 2021 amica Trudie (G.) van der Laan – Wigboldus (1958 medicijnen) te Meppel.

Ook deze berichten zijn ter inzage op de vergaderingen 167 en 168.

We hopen, naar ik aanneem met u, dat de geplande bijeenkomsten zullen kunnen doorgaan. We kunnen daar, in ons kleine hoekje op bescheiden wijze, aan bijdragen door ons aan de coronamaatregels te houden. We wensen u daarbij sterkte toe.

Voor de bijeenkomst van 1 september is in overleg een maximum van 30 personen afgesproken. Die hopen we in huize ‘Zelfs vindt de mus’ dan ook te kunnen begroeten (op Noorderhaven 55).

Met amicale groet, namens het bestuur,

           

J. Smit, h.t. ab-actis.