C.S.R.G. VERA EN SSR-REÜNISTENKRING GRONINGEN

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

verawapen_2buniemaagd_ssr_1aAb-actiaat: J. Smit

Kraneweg 80, 9718 JV Groningen

tel. 050 - 313.19.50

e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  website: www.csrgvera.nl

VERA-Reünistenkring                     SSR-Reünistenkring Groningen

 

 

Groningen, 20 mei 2022

Amica, amice,

Op woensdagmiddag 23 maart 2022 om 14.30 uur lichtte amice Anne van Veenen voor 31 personen toe hoe discussies in VERA en studie zijn ontwikkeling van theologie naar sociale wetenschappen naar opbouwwerk hadden beïnvloed. Hij gaf een vogelvlucht-overzicht van 50 jaar opbouwwerk in Rotterdam, waar hij vanaf 1968 werkte, vanaf 1980 als directeur opbouwwerk, vanaf 2016 als beheerder van een evaluerende website over de geschiedenis van dat opbouwwerk. Dit leidde tot veel vragen en discussies: Hoe ga je om met tegenstellingen? Is met sociale media de democratie te ondermijnen? Welke deskundigheid moeten opbouwwerkers hebben?

Nu wordt U uitgenodigd voor de honderd een en zeventigste vergadering van onze kring, die zoals U weet gehouden wordt op

maandag 30 mei 2022 ’s avonds om 20 uur      

in het Gorechthuis, Hortuslaan 1 in Haren. Het is het verenigingsgebouw van de “Gereformeerde” kerk, telefoon 050 5370855. Als U rechts naast de “Hervormde” kerk vanaf de Rijksstraatweg de Kerkstraat in bent gereden of gelopen, dan is de Hortuslaan de eerste weg links. Een gratis autoparkeerplaats is wat verderop links aan de Hortuslaan. Ook Uw partner of introducé(e) is welkom.

Tot ons zal dan spreken prof. dr. H.W. van Essen, historisch pedagoog en emeritus hoogleraar genderstudies van de RUG, te Groningen over

De wondere wereld van Roelf Gerrit Rijkens.

Over de ‘nieuwe school’ van twee eeuwen geleden.

De onderwijswet van 1806 luidde de geboorte in van het huidige Nederlandse onderwijsstelsel - er moest een ‘nieuwe school’ ontstaan. Het vorig jaar verschenen boek Onderweg naar 1832 laat aan de hand van een biografisch verhaal over zes jonge leraren (dus ‘onderwijzers en onderwijzeressen’) in de stad Groningen zien hoe die nieuwe school geleidelijk gestalte kreeg. In de lezing volgen we één van hen, het zesde kind van de schoolmeester van Garmerwolde, Roelf Rijkens, op zijn weg tussen 1806 en 1832. Dan is hij de grote organisator van een ‘pedagogisch’ feest, waarin hij, samen met een paar honderd collega’s, de verworvenheden van het nieuwe onderwijs viert.

Amica Mineke van Essen (1942, geschiedenis 1960, EFORA) heeft twee kinderen en vijf kleinkinderen. Na haar studie geschiedenis (MO) in Groningen was ze eerst tien jaar lerares, in Assen en in Hengelo(Ov). Na het behalen van een doctoraal geschiedenis werkte ze vanaf 1980 bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (afdeling Pedagogische Wetenschappen) van de RUG als (universitair hoofd)docent historische pedagogiek. In 1999 werd zij daarnaast tot hoogleraar benoemd. In 2007 ging ze met emeritaat, maar bleef tot nu toe actief bij de universiteit betrokken, onder andere als bestuurslid van het landelijk Archief en Documentatiecentrum Nederlandse Gedragswetenschappen.

In haar wetenschappelijk onderzoek heeft ze zich vooral beziggehouden met de onderwijsgeschiedenis, waarbij ze bijzondere aandacht besteedde aan de positie van vrouwen en meisjes. Zij promoveerde in 1985 op de professionalisering van onderwijzeressen (1827-1857), publiceerde in 1990 een overzichtsboek over de geschiedenis van het meisjesonderwijs en schreef tal van bijdragen in (internationale) tijdschriften. In 2006 verscheen een monografie over de geschiedenis van de opleiding tot onderwijzer(es), Kwekeling tussen akte en ideaal.

Na het emeritaat kreeg haar voorkeur voor een biografische benadering van het verleden de overhand. Ze schreef onder ander een biografie van de Groningse hoogleraar orthopedagogiek Wilhelmina Bladergroen, en redigeerde een vijfdelige serie over de grondleggers van de Nederlandse gedrags-wetenschappen. In het boven genoemde boek “Onderweg naar 1832. Een groepsbiografie uit de Groningse school” (van Gorcum 2021, € 22,50) experimenteert ze met wat “biografictie” wordt genoemd. Het boek is heel mooi uitgegeven, met veel illustraties, ook van het Groningen in die dagen.

Nu werkt ze, samen met Sanne Parlevliet, vanuit deze benadering aan een boek over de reformpeda-gogiek van de beginnende 20e eeuw. Dat gaat dan over het onderwerp, waarover ze op 2 februari 1999 bij ons een lezing hield: “Een puber tussen pedagogen 1914-1918. Over Jaap Kann.”

 

De volgende vergadering in het Gorechthuis is dinsdagavond 11 oktober 20.00 uur. Dan spreekt tot ons amica Wietske Tinga-Bosma (1945, biologie 1963, EFORA). Haar studies en haar werk als catecheet, pastoraal werker en predikant kunnen later beschreven worden. Zij is ook geïnteresseerd in met name schilderkunst en zal voor ons een lezing houden over leven en werk van de schilder Jan Toorop (1858-1928).

 

Met de heer J.D. Sluurman, beheerder ad interim van het Gorechthuis is voor 2022 bovendien de volgende vergaderdatum afgesproken:

              donderdagmiddag 24 november 14.30 uur

 

Sinds de vorige uitnodiging bereikten ons de volgende overlijdensberichten uit de VERA-kring:

    (® = lid van de reünistenkring;   * = lid geweest)

op 15 april 2022 overleed amice Theo H. Groenewold (1951 economie) te Groningen   ®

Hij was preses SB 1954-’55, en fiscus van de Stichting Sociëteitsfonds V.E.R.A. toen PNYX werd gekocht. Bleef Stichtingsbestuurslid tot in de jaren 80.

op 30 april 2022 overleed amice Rienk Dijkstra (1949 chemie) te Culemborg.

Hij was daar vele jaren rector.

op 10 mei 2022 overleed amice Bauke Deinum (1955 economie) te Bennekom

Hij was lid van het SB 1957-’58.

Deze berichten zijn weer ter inzage op de komende vergadering.

Nu de beperkende coronamaatregelen zijn afgeschaft kunnen we weer de jaargenoten van de sprekers uitnodigen. De leden van het jaar 1960, voor zover ze voor ons per elektronische post bereikbaar zijn, werden bij de vorige uitnodiging zelfs voor twee vergaderingen uitgenodigd! Voor hen: Wie zich als lid van de VERA-reünistenkring Groningen aanmeldt krijgt in het vervolg alle uitnodigingen. Er zijn 5 vergaderingen per jaar, waar steeds een oud-VERA-lid spreekt. Meestal in het Gorechthuis in Haren. We hebben een interessante website: www.csrgvera.nl. De contributie bedraagt sinds 2013 € 15 per lid, € 20 voor twee leden op één adres. Deze gaat in op 1 januari volgend op het jaar, waarin u zich hebt aangemeld. In 2021 en 2022 is geen contributie geheven. Op de vergadering wordt de koffie bij binnenkomst en de eerste consumptie in de pauze door het bestuur aangeboden.

We zullen U op maandagavond 30 mei graag begroeten om met U te beluisteren hoe amica van Essen in haar biografictie laat horen hoe zes jonge onderwijzers (m/v) een kleine 200 jaar geleden in Groningen de grondslag legden voor ons basisonderwijs.

Met amicale groet, namens het bestuur,

             

 

J. Smit, h.t. ab-actis.